Praca dyplomowa

Praca dyplomowa

 Zarządzenie nr 59/2010 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 1 października 2010r.

w sprawie: zasad i trybu składania egzaminów dyplomowych oraz przeprowadzania obrony pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia.

§1 Składanie prac dyplomowych

 1. Prace dyplomowe przygotowywane w trakcie seminariów dyplomowych powinny zostać złożone w 2 egzemplarzach (oprawionych) we właściwym Biurze Obsługi Studenta nie później niż do 30 czerwca.
 2. Prorektor ds. studenckich na wniosek studenta, może przedłużyć termin złożenia pracy o 3 miesiące od terminu określonego w ust.1.
 3. Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie określonym w ust. 1 lub ust. 2 skutkuje skreśleniem z listy studentów.
 4. Student składający pracę dyplomową w trybie ust. 1 lub ust. 2 zobowiązany jest dostarczyć opinię promotora sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz podpisane własnoręcznie oświadczenie o tym, że praca została napisana samodzielnie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 5. Brak któregokolwiek z dokumentów określonych w ust. 4 skutkuje nie przyjęciem pracy dyplomowej.

§2 Ocena prac dyplomowych

 1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun (promotor) pracy oraz jeden recenzent wyznaczony przez Prorektora ds. studenckich.
 2. Promotorem lub recenzentem może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Praca oceniana jest w skali określonej w § 9 ust. 15 Regulaminu studiów.
 4. Promotor oraz recenzent oceniają pracę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia stosując się do zawartych w nim kryteriów oceny.
 5. Za ostateczną ocenę pracy przyjmuje się średnią ocen promotora i recenzenta.
 6. Recenzja pracy dyplomowej musi być złożona na 5 dni roboczych przed obroną.
 7. Niezastosowanie terminów określonych w ust. 7 i 8 skutkuje niedopuszczeniem do obrony pracy dyplomowej.
 8. W przypadku, gdy recenzent oceni pracę negatywnie, wówczas Prorektor ds. studenckich w terminie 3 dni roboczych wyznacza innego recenzenta.
 9. W przypadku negatywnej oceny pracy wystawionej przez drugiego recenzenta Prorektor ds. studenckich decyduje o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej.

§3 Egzaminy dyplomowe

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
 • pozytywna ocena pracy dyplomowej,
 • złożenie we właściwym Biurze Obsługi Studiów w terminie do 30 czerwca: 2 egz. oprawionej pracy dyplomowej; pracy dyplomowej w wersji elektronicznej zapisanej w formacie *doc na nośniku informacji CD; wypełnione i podpisane własnoręcznie przez studenta oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

2. Egzamin dyplomowy może odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej i nie wcześniej niż 7 dni roboczych po złożeniu pracy dyplomowej.

3. W szczególnych przypadkach Prorektor ds. studenckich może przedłużyć termin określony w ust. 2.

4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, odbywającym się przed Komisją powołaną przez Prorektora ds. studenckich.

5. W skład Komisji wchodzą: Prorektor ds. studenckich lub osoba przez niego upoważniona jako przewodniczący oraz promotor i recenzent jako członkowie.

6. Przedmiotem egzaminu jest obrona pracy dyplomowej oraz wiedza z zakresu problematyki objętej profilem seminarium dyplomowego.

7. Przy ocenie stosuje się skalę określoną w § 9 ust. 15. Ocena negatywna z egzaminu dyplomowego liczona jest do średniej arytmetycznej ocen z całego okresu studiów.

8. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny negatywnej Prorektor ds. studenckich wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego.

9. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu w drugim terminie, Prorektor ds. studenckich podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

10. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego Prorektor ds. studenckich wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego jako ostateczny.

11. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Prorektor ds. studenckich wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dokumenty do pobrania:

strona tytułowa - praca licencjacka
strona tytułowa - praca magisterska
Oświadczenie studenta
Osiągnięcia do suplementu
Oświadczenie Autora Pracy w Sprawie Procedury Antyplagiatowej

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.